Wpływ zmianowania i technologii produkcji na plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego


Abstrakt

W ostatnich latach pszenżyto coraz częściej uprawiane jest w płodozmianach o dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów. Jednym ze sposobów przeciwdziałania w tych warunkach spadkowi wydajności zbóż jest stosowanie technologii zapewniającej roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju. Celem badań było określenie wpływu integrowanej i intensywnej technologii produkcji na poziom plonowania trzech odmian pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Badania przeprowadzono w latach 2012/2013, 2014/2015 i 2015/2016 w SD IUNG-PIB w Osinach. Czynnikami badań były odmiany ‘Cerber’, ‘Alekto’ i ‘Fredro’ oraz intensywna i integrowana technologia produkcji. Plonowanie pszenżyta ozimego zależało głównie od przebiegu warunków pogodowych w okresie prowadzenia badań, zmianowania, technologii produkcji oraz odmiany. Mniejsze wysycenie zbożami w zmianowaniu sprzyjało wyższemu plonowaniu pszenżyta. Zastosowanie intensywnej technologii produkcji pszenżyta ozimego przyczyniło się do wzrostu plonu pszenżyta ozimego w porównaniu z plonem uzyskanym po wdrożeniu technologii integrowanej. Odmiana pszenżyta ozimego ‘Alekto’ plonowała na wyższym poziomie w obydwu technologiach produkcji w porównaniu z pozostałymi odmianami. Zmniejszenie wysycenia zmianowania zbożami oraz zastosowanie intensywnej technologii produkcji sprzyjało zwiększeniu obsady kłosów na jednostce powierzchni.


Słowa kluczowe

pszenżyto ozime; odmiany; plon ziarna; technologia produkcji; zmianowanie

Biberdzic M., Jelić M., Deletic N., Barać S., Stojković S., 2012. Effects of agroclimatic conditions at trial locations and fertilization on grain yield of triticale. Res. J. Agric. Sci. 44(1), 3–8.
Hack H., Bleiholder H., Buhr L., Meier U., Schnock-Fricke U., Stauss R, Weber E., Witzen-berger A., 1992. Einheitliche Codierung der phänologischen Entwicklungsstadien mono- und dikotyler Pflanzen. Eweiterte BBCH-Skala. Allgemein. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 44(12), 265–270.
Helander C.A., 1997. The logarden project: development of an ecological an integrated arable farming systems. Perspect. Agron. Dev. Crop Sci. 25, 309–317.
Jaśkiewicz B., 2015. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Pol. J. Agron. 23, 11–17.
Jaśkiewicz B., 2017. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta jarego w warunkach zmiennego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Fragm. Agron. 34(2), 7–17.
Klimont K., 2007. Wpływ herbicydów na plon ziarna i strukturę plonu zbóż. Biuletyn IHAR, 243, 69–81.
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., 2014. Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej. Fragm. Agron. 31(3), 75–84.
Korbas M., Mrówczyński M. (red.), 2011. Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego. Wyd . IOR-PIB, Poznań, ss. 189.
Kuś J., Jończyk K., 2009. Produkcyjne i środowiskowe następstwa ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego systemu gospodarowania. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54(3), 183–187.
Kwiecińska-Poppe E., Kraska P., Andruszczak S., Pałys E., 2010. Plon oraz wybrane cechy jakości ziarna pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek herbicydów oraz nawożenia dolistnego. Prog. Plant Prot. 50, 999–1003.
Mut Z., Sezer I., Gulumser A., 2005. Effect of different sowing rates and nitrogen levels on grain yield, yield components and some quality traits of triticale. Asian J. Plant Sci. 4, 533–539.
Nieróbca P., Grabiński J., Szeleźniak E., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(3), 73–80.
Pabin J., Włodek S., Biskupski A., 2008. Niektóre uwarunkowania środowiskowe i produkcyjne przy stosowaniu uproszczonych sposobów uprawy roli. Inż. Rol. 1(99), 333–338.
Podolska G., 2004. Efektywność agrotechnicznych oddziaływań w wykorzystaniu potencjału plonowania pszenicy ozimej. Biuletyn IHAR 231, 55–64.
Smagacz J., Kuś J., Martyniuk S., Duer I., Krasowicz S., Mróz A., 1998. Agrotechniczne metody ograniczania ujemnych następstw zwiększonego udziału zbóż w płodozmianie. Mat. Szkol. IUNG 70/98, 1–82 .
Weber R., Bujak H., 2016. Zmienność plonowania wybranych odmian pszenżyta ozimego w zależności od technologii uprawy i środowiska. Fragm. Agron. 33(1), 87–95.
Pobierz

Opublikowane : 2020-11-12


JAŚKIEWICZ, B. (2020). Wpływ zmianowania i technologii produkcji na plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego. Agronomy Science, 75(4). https://doi.org/10.24326/as.2020.4.3

BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ  kos@iung.pulawy.pl
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, IUNG - PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2861-5248
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.