Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost grzybów owadobójczych z rzędu owadomorkowców (Entomophthorales)Abstrakt

Intensywne stosowanie pestycydów jest nadal najczęściej wybieraną metodą zwalczania agrofagów w uprawach rolniczych. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, iż pestycydy mogą wywierać negatywny wpływ na rozwój, potencjał infekcyjny i przeżywalność grzybów entomopatogenicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych środków ochrony roślin na wzrost grzybów owadobójczych z rzędu owadomorkowców (Entomophthorales). W warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ fungicydów Amistar 250 SC i Miedzian 50 WP, insektycydów Karate Zeon 050 CS i Spintor 240 SC oraz herbicydów Roundup 360 SL i Leopard 05 EC, dodawanych do podłoża hodowlanego w różnych dawkach, na wzrost kolonii grzybów: Zoophthora radicans, Zoophthora ichneumonis i Conidiobolus coronatus. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzrost kolonii grzybów z rzędu Entomophthorales najsilniej hamowany był przez zastosowane fungicydy i herbicydy, natomiast insektycydy wykazywały stosunkowo najsłabsze toksyczne działanie w stosunku do badanych grzybów owadobójczych. Oba gatunki grzybów z rodzaju Zoophthora okazały się bardziej wrażliwe na toksyczne działanie pestycydów niż C. coronatus.


Słowa kluczowe

grzyby owadobójcze; owadomorki; fungicydy; insektycydy; herbicydy

Andalo V., Moino A., Santa-Cecilia L.V.S., Souza G.C., 2004. Compatibility of Beauveria bassiana with chemical pesticides for the control of the coffee root mealybug Dysmicoccus texensis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae). Neotrop. Entomol. 33, 463¬¬–467.

Bałazy S., 1993. Flora of Poland. Fungi (Mycota). Vol. 24: Entomophthorales. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Kraków.

Bałazy S., Miętkiewski R., Majchrowicz J., 1990. Mikozy mszyc – ich znaczenie i perspektywy wykorzystania w ochronie roślin. Zesz. Nauk Rol. 392, 36–56.

Domsch K.J., 1972. Interactions of soil microbes and pesticides. Proceedings of the Symposium on Soil Microbiology, Budapest 1970. Symp. Biol. Hung. 11, 337–347.

Faria M.R., Wright S.P., 2007. Mycoinsecticides and mycoacaricides: a comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biol. Control 43, 237–256.

Fidler Ż., Sosnowska D., 2011. Wpływ wybranych fungicydów na wzrost i zarodnikowanie grzybów owadobójczych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2), 911–915.

Frittz R., 1977. Action de quelques fungicides sur les Entomophthorales. Phytiatr. Phytopharm. 26, 193–200.

Hall I.M., Dunn P.H., 1959. The effects of certain insecticides and fungicides on fungi pathogenic to the spotted alfalfa aphid. J. Econ. Ent. 52, 28–29.

Karg J., Bałazy S., 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49(3), 1015–1034.

Keller S., 2007. Systematics, taxonomy and identification. W: S. Keller (red.), Arthropod-pathogenic Entomophthorales: Biology, Ecology, Identification. COST Office, Luxembourg, 111–126.

Keller S., Schweizer C., 1991. Die Wirkung von Herbizieden auf Sporulierungs vermogen des blattlausppathogenen Pilzes Erynia neophidis. Anz. Schädl.kd Pflanzenschutz Umweltschutz 64, 134–136.

Klingen I., Westrum K., 2007. The effect of pesticides used in strawberries on the phythopagus mite Tetranychus urticae (Acari: Tertranychidae) and its fungal natural enemy Neozigites floridana (Zygomycetes: Entomophthorales). Biol. Control 43, 222–230.

Latteur G., Jansen J., 2002. Effects of 20 fungicides on the infectivity of conidia of the aphid entomopathogenic fungus Erynia neoaphidis. BioControl 47, 435–444.

Li W., Fang X.F., Sheng C.F., 2004. Impact of sixteen chemical pesticides on conidial germination of two entomophthoralean fungi: Conidiobolus thromboides and Pandora nouryi. Biocontrol Sci. Technol. 14, 737–741.

Majchrowicz J., Poprawski T., 1993. Effects in vitro of nine fungicides on growth of entomopathogenic fungi. Biocontrol Sci. Technol. 3, 321–336.

Miętkiewski R., Dzięgielewska M., Janowicz K., 1988. Entomopathogenic fungi isolated in the vicinity of Szczecin. Acta Mycol. 33 (1), 123–130.

Miętkiewski R., Ignatowicz S., Górski R., 1996. Comparative effects of BioNEEMTM and some synthetic insecticides on the mycelial growth of entomopathogenic fungi in vitro. Pestycydy 1, 15–24.

Miętkiewski R., Sapieha A., Miętkiewska Z., 1990. Wzrost grzybów owadobójczych na pożywkach zawierających herbicydy stosowane w sadownictwie. Acta Mycol. 25 (2), 35–50.

Miętkiewski R., Tkaczuk C., Zasada L., 1991. Występowanie grzybów entomopatogennych w glebie ornej i łąkowej. Acta Mycol. 27 (2), 197–203.

Mochi D.A., Monteiro A.C., Bartosa J.C., 2005. Action of pesticides to Metarhizium anisopliae in soil. Neotrop. Entomol. 34 (6), 961–971.

Poprawski T.J., Majchrowicz I., 1995. Effects of herbicides on „in vitro” vegetative growth and sporulation of entomopathogenic fungi. Crop Prot. 14, 81–87.

Sapieha A., Miętkiewski R., 1992. Wpływ inhibitorów syntezy chityny na wzrost grzybów owadobójczych in vitro. Acta Mycol. 27 (2), 189–195.

Tkaczuk C., 2001. Wpływ wybranych pestycydów stosowanych w ochronie sadów na wzrost grzybów owadobójczych. Biul. Nauk. 12, 375–383.

Tkaczuk C., 2008. Występowanie i potencjał infekcyjny grzybów owadobójczych w glebach agrocenoz i środowisk seminaturalnych w krajobrazie rolniczym. Rozpr. Nauk. 94, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Tkaczuk C., Krzyczkowski T., Głuszczak B., Król A., 2012. Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 52 (4), 269–274.

Tkaczuk C., Majchrowska-Safaryan A., Zawadzka M., 2013. Wpływ spinosadu oraz wybranych insektycydów syntetycznych na wzrost grzybów entomopatogenicznych w warunkach in vitro. J. Res. Appl. Agric. Engng. 58 (4), 194–198.

Todorova S.I., Coderre D., Duchesne R.M., Cǒté J.C., 1998. Compatibility of Beauveria bassiana with selected fungicides and herbicides. Environ. Entomol. 27, 427–433.

Wilding N., Brobyn P.J., 1982. Effects of fungicides on development of Entomophthora aphidis. Trans. Br. Mycol. Soc. 75, 297–302.

Wojciechowska M., Bajan C., Kmitowa K., 1977. The effect of carbamide herbicides, Linuron and Monolinuron on three species of entomopathogenic fungi. Pol. Ecol. Stud. 3 (2), 43–57.

Zimmermann G., 1976. Uber die Wirkung systemischer Fungicide auf Aphiden befallende Entomophthoraceen (Zygomycetes) in vitro. Zeitschr. für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 83 (5), 261–269.

Zimmermann G., 2007. Review on safety of entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae. Biocontrol Sci. Technol. 17, 879–920.
Pobierz

Opublikowane : 2016-04-12


TKACZUK, C., MAJCHROWSKA-SAFARYAN, A., & ŚLEDŹ, K. (2016). Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost grzybów owadobójczych z rzędu owadomorkowców (Entomophthorales). Agronomy Science, 71(1), 65-75. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/557

CEZARY TKACZUK  cezary.tkaczuk@uph.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Agronomii ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  Polska
ANNA MAJCHROWSKA-SAFARYAN 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Agronomii ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  Polska
KATARZYNA ŚLEDŹ 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Agronomii ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 międzynarodowe (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.