Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictwaAbstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań bezpośredniego wpływu Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i wybrane właściwości gleby w warunkach klimatyczno-glebowych południowo-wschodniej Polski. Humac Agro zastosowano wczesną wiosną. W badaniach uwzględniono trzy warianty: obiekt kontrolny (V1), 250 kg×ha-1 Humac Agro (V2) i 500 kg×ha-1 Humac Agro (V3). Nawożenie azotem w dawce 60,3 kg×ha-1 stosowano na obiekcie V3, a 94,8 kg×ha-1 na obiekcie V1 i V2. Dawki nawozów PKS stosowano takie same dla wszystkich wariantów nawozowych. Największy plon buraków cukrowych (95,97 Mg×ha-1) uzyskano z wariantu V3. Humac Agro w dawce 500 kg×ha-1 wpłynął na zwiększenie plonu cukru o 29,6% w odniesieniu do obiektu kontrolnego. Zwiększyła się również zawartość próchnicy w glebie, pH gleby i zawartość przyswajalnych form P, K, Mg, B, Mn, Cu, Zn i Fe.


Słowa kluczowe

Humac Agro; kwasy huminowe; burak cukrowy; plon; zawartość cukru; właściwości gleby

Artyszak A., 2014. Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem. Cz. 1. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni. Fragm. Agron. 31(3), 7–34.

Barłóg P., Szczepaniak W., Grzebisz W., 2013. Reakcja buraka cukrowego na dawkę i formę chemiczną sodu na tle obornika. Cz. 1. Plon i jakość korzeni. Fragm. Agron. 30(3), 24–18.

Bujanowicz-Haraś B., 2015. Polskie rolnictwo w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 70 (2), 11–22.

IUSS Working Group WRB, 2014. World reference base for soil resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, 3rd ed. FAO, Rome.

Kabata-Pendias A., 2011. Trace elements in soils and plants, 4th ed. CRC Press. Taylor & Francis Group, Boca Raton.

Kalembasa S., Symanowicz B., Pieńkowska B., 2001. Frakcje siarki i azotu w kwaśnych wyciągach z węgli brunatnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 477, 371–380.

Kalembasa S., Symanowicz B., Wiśniewska B., 2007. The changes in the content of carbon and nitrogen in the alkaline extracts from the mixtures of brown coal with waste activated sludges. Pol. J. Environ. Stud. 16 (2A), 640–649.

Kalembasa S., Symanowicz B., 2012. Enzymatic activity of soil after applying various waste organic materials, ash, and mineral fertilizers. Pol. J. Environ. Stud. 21(6), 1635–1641.

Káš V., 1961. Obohacování půd humusem. ČSAZV, Praha, 1–203.

Kibirev K.V., 2004. Formirovanije urožajnosti zerna kukuruz y pri ispoľzovaniji organo-mineraľnych udobrenij v uslovijach Zejsko-Bureinskoj revniny. Dissert. rabota na soiskanije učennoj stepeni kandidata seľ.-choz. nauk po VAK, Barnaul.

Kirejčev L.V., Chochlova O.B., 2002. Ispoľzovanie sapropelej v kačestve kondicionerov osadkov stočnych vod. Agrochim. vest. 4, 33–35.

Kudrna K., 1979. Zemědělské soustavy, vyd. 1. SZN, Praha, 1–708.

Kuś J., KopińskiJ., 2012. Gospodarowanie glebową materią organiczną we współczesnym rolnictwie. Zag. Doradz. Rol. 2, 5–27.

Kwiatkowska J., 2006. The effect of organic amendments on the phytoavailability of heavy metals in poluted soil. Ecohydrol. Hydrobiol. 6, 1–4, 181–186.

Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A., 2011. Pobieranie metali ciężkich w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej. Ochr. Środ. Zasob. Nat. 49, 43–51.

Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A., 2013. Uptake of heavy metals by darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) at diverse soil reaction and organic matter content. Soil Sci. Annual. 64, 19–23.

Muscolo A., Sidari M., Nadri S., 2013. Humic substance: Relationship between structure and activity, deeper information suggests univocal findings. J. Geochem. Explor. 129, 57–63.

Nadtočij I.A., 2005. Agroekologičeskaja effektivnosť primenenija sapropelja v kačestve malioranta zagrjaznennoj kadmiem dernovo-podzolistoj počvy. Dissert. rabota na soiskanije učennoj stepeni kandidata seľ.-choz. nauk po VAK, 1–153.

Nardi S., Carletti P., Pizzeghello D., Muscolo A., 2009. Biological activities of humic substances. Biophysico-Chemical Processes Involving Natural Nonliving Organic Matter in Environmental Systems, 305–339.

Spiak Z., Romanowska M., Radoła J., 2004. Trace metals content in plants from ecological and conventional cultivation systems. Chem. Agric. 5, 181–186.

Symanowicz B., Kalembasa S., 2012. Effects of brown coal, sludge, their mixtures and mineral fertilisation on copper and zinc contents in soil and Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.). Fresen. Environ. Bull. 21(4), 802–807.

Symanowicz B., Kalembasa S., Jaremko D., Niedbała M., 2013. Polskie odpadowe węgle brunatne – potencjalne źródło składników pokarmowych roślin. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 68 (4), 21–27.

Tobiašová E., Šimansky V., Dębska B., Banach-Szott M., 2013. Soil structure and soil organic matter of selected soil types in different ecosystems. Agriculture 59 (1), 1–8.

Tóth Š., Šoltysová B., Danilovič M., Kováč L., Hnát A., Kotorová D., Šariková D., Jakubová J., Balla P., Štyriak I., Štyriaková I., 2013. Význam a efekt pôdnych zlepšovačov rôzneho typu pri ich použití v podmienkach diferencovanej intenzity obrábania pôd, vyd. 1. Piešťany, CVRV – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, 1–112.

Zawiślak K., Rychcik B., 2002. Racjonalna gospodarka polowa w krajobrazie północno-wschodniej Polski. Fragm. Agron. 2 (74), 16–30.

Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. Dz.U. 2015 poz. 625.
Pobierz

Opublikowane : 2016-04-12


TÓTH, ŠTEFAN, RYSAK, W., SYMANOWICZ, B., ŠOLTYSOVÁ, B., & KARAHUTA, J. (2016). Wpływ Humacu Agro na plon, zawartość cukru w burakach cukrowych i właściwości gleby w warunkach zrównoważonego systemu rozwoju rolnictwa. Agronomy Science, 71(1), 77-86. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/558

ŠTEFAN TÓTH 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Špitalska 1273/12, 071-01 Michalovce  Słowacja
WOJCIECH RYSAK 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pozowska 8, 24-130 Końskowola  Polska
BARBARA SYMANOWICZ 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Agronomii, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, ul. B. Prusa 14  Polska
BOŽENA ŠOLTYSOVÁ 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Špitalska 1273/12, 071-01 Michalovce  Słowacja
JAROSLAV KARAHUTA 
HUMACON, s.r.o., Letná 27, Košice  SłowacjaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 międzynarodowe (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.