Ocena oddziaływania warunków meteorologicznych na zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego na ZamojszczyźnieAbstrakt

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu warunków meteorologicznych na zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego w latach 2006–2011. W pracy wykorzystano materiał badawczy z sezonów wegetacyjnych uprawy buraka cukrowego na plantacji w Deszkowicach Pierwszych. Materiał analityczny niniejszej pracy stanowiły dane dotyczące warunków me- teorologicznych, w tym temperatury powietrza i opadów atmosferycznych, oraz zawartości cukru (polaryzacja, %) w burakach cukrowych w latach 2006–2011. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że takie elementy meteorologiczne, jak opady atmosferyczne i temperatura powietrza, miały wyraźny wpływ na jakość plonu buraka cukrowego wyrażonego procentową zawartością sacharozy. Największą zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego uzyskano w roku 2006 – 18%. Rok 2010 był natomiast bardzo słabym okresem dla produkcji buraków, co wynikało z niekorzystnego przebiegu pogody w okresie wegetacji tej rośliny.


Słowa kluczowe

burak cukrowy; warunki meteorologiczne; cukier

Badanie produkcji roślinnej, 2010. GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa.

Barłóg P., Grzebisz W., 2004. Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem z udziałem sodu i magnezu. Cz. 2, Jakość korzeni i plon cukru. Biul. IHAR, 234, 83–92.

Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, 2006. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

Bzowska-Bakalarz M., Gołacki K., 2003. Produkcja buraków cukrowych na tle zmian technologicznych i strukturalnych w regionie lubelskim. Motrol 5, 32–39.

Bzowska-Bakalarz M., Ostroga K., 2011. Ocena plonów buraków cukrowych w aspekcie stosowanej technologii produkcji i lokalizacji gospodarstw. Inż. Rol. 4(129), 23–31.

Dmowski Z., Dzieżyc H., Chmura K., 2011. Porównanie potrzeb wodnych buraka cukrowego określonych przez sumę opadów oraz liczbę dni z opadami. Infr. Ekol. Ter. Wiej. 5, 183–192.

Gutmański I., 1991. Produkcja buraka cukrowego. PWRiL, Poznań.

Kaszewski B.M., Czerniawski M., Mucha B., 2002. Warunki klimatyczne Roztocza. W: J. Buraczyński (red.), Roztocze. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Lubelskie, Lublin, 207–220.

Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 279–287.

Märländer B., 1991. Einfluss der Erntezeit. Zuckerrüben – Produktionssteigerung bei Zuckerrüben als Ergebnis der Optimierung von Anbauverfahren und Sortenwahl sowie durch Züchtungsfortschritt – Versuch einer Analyse anhand langjähriger Feldversuche in Nordwestdeutschland. Ute Bernhardt-Pätzold Druckerei und Verlag, Stadthagen, 79–91.

Mercik S., Urbanowski S., Lenart S., 2009. Plonowanie i cechy jakościowe buraków cukrowych w zależności od nawożenia w wieloletnich doświadczeniach. Fragm. Agron. 26(1), 67–75.

Nowakowski M., Krüger K.W., 1997. Wpływ dawek azotu stosowanych w trzech terminach na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego. Cz. 1, Zawartość azotu mineralnego w profilu glebowym w okresie wiosennym. Biul. IHAR 202, 105–115.

Prośba-Bialczyk U., 2004. Wpływ nawożenia międzyplonami ścierniskowymi i azotem na produkcyjność i jakość technologiczną buraka cukrowego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59, 3, 1193–1202.

Roczek G., 2010. O buraku cukrowym. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inowrocław.

Rudnicki F., Urbanowski S., Rajs T., 1994. Wpływ ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz. I, Burak cukrowy. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 187, Rolnictwo 35, 7–13.

Szewczuk Cz., Sugier D., Sugier P., 2006. Możliwość uprawy roślin przemysłowych w regionie zamojskim z uwzględnieniem warunków siedliskowych. Acta Agrophys. 8(2), 489–499.

Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 2007. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Gleby. LTN, Lublin.

Wiśniewski W., 1991. Wymagania klimatyczne. Woda. W: I. Gutmański (red.), Produkcja buraka cukrowego. PWRiL, Poznań, 79–83.

Woś A., 1999. Klimat Polski. PWN, Warszawa, 302.
Pobierz

Opublikowane : 2015-09-25


CIEBIEŃ, M. (2015). Ocena oddziaływania warunków meteorologicznych na zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego na Zamojszczyźnie. Agronomy Science, 70(3), 1-9. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/568

MARCIN CIEBIEŃ  ciebien.marcin@interia.eu
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.