Zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masęAbstrakt

Niedobór pasz objętościowych dla bydła mlecznego skłania do podjęcia badań nad uprawą mieszanek strączkowo-zbożowych z przeznaczeniem na zieloną masę. Do uprawy na glebach słabszych zaleca się mieszanki łubinu wąskolistnego z żytem jarym. W latach 2010–2012 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach przeprowadzono badania nad określeniem wpływu składu i terminu zbioru na zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę. W doświadczeniu badano dwa czynniki: skład mieszanek oraz termin zbioru. I. Skład mieszanek: łubin wąskolistny – siew czysty, żyto jare – siew czysty, łubin wąskolistny 75% + żyto jare 25%, łubin wąskolistny 50% + żyto jare 50%, łubin wąskolistny 25% + żyto jare 75%. II. Termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. W mieszankach uprawiano łubin wąskolistny odmiany Zeus i żyto jare odmiany Bojko. W pobranym materiale roślinnym oznaczono zawartość: białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i popiołu surowego. Na podstawie wykonanych oznaczeń zawartości składników pokarmowych obliczono zawartość związków bez- azotowych wyciągowych. Niezależnie od terminu zbioru największą zawartość białka ogólnego i popiołu surowego odnotowano w łubinie wąskolistnym uprawianym w siewie czystym, tłuszczu surowego w łubinie wąskolistnym oraz w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym, a włókna surowego i związków bezazotowych wyciągowych w życie jarym uprawianym w siewie czystym. Mieszanki łubinu wąskolistnego z żytem jarym zebrane w fazie kwitnienia zawierały więcej białka ogólnego, popiołu surowego i bezazotowych związków wyciągowych, a zebrane w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego więcej tłuszczu surowego i włókna surowego.


Słowa kluczowe

roślina strączkowa; roślina zbożowa; termin zbioru; skład mieszanek; białko ogólne

Borowiecki J., Księżak J., 1998. Ocena wartości pokarmowej mieszanek strączkowo-zbożowych jako surowca do produkcji kiszonek. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 462, 41–48.

Borowiecki J., Księżak J., Małysiak B., 1998. Przydatność wybranych odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem i owsem przeznaczonych na kiszonkę. Pam Puł. 113, 5–13.

Borowiecki J., Księżak J., 2000. Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Post. Nauk Rol. 2, 89–100.

Borowiecki J., Księżak J., 2001. Mieszanki grochu ze zbożami w produkcji pasz objętościowych rolnictwa zrównoważonego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rolnictwo 373, 35–40.

Buraczyńska D., Ceglarek F., 2009. Plon i skład chemiczny nasion mieszanek strączkowo-zbożowych. Frag. Agron. 26(3), 15–24.

Buraczyńska D., Ceglarek F., Płaza A., 2004. Wpływ składu gatunkowo-ilościowego mieszanek strączkowo-zbożowych na wydajność biomasy i jej jakość paszową. Pam Puł. 137, 17–32.

Carr P.M., Horsley R.D., Poland W.W., 2004. Barley, oat and cereal-pea mixtures as dryland forages in the Northern Great Plains. Agron. J. 96, 677–684.

Chen A., Westcott M., Neill K., Wichman D., Knox M., 2004. Row configuration and nitrogen application for barley-pea intercroping in Montana. Agron. J. 96, 1730–1738.

Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., 1994a. Plonowanie i wartość paszowa mieszanek strączkowo-zbożowych. Mat. konf. nauk. nt. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek strączkowo-zbożowych”. AR Poznań, 2 grudnia 1994, 157–161.

Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., Bruszewska H., 1994b. Plonowanie roślin strączkowych w mieszankach z pszenżytem jarym w zależności od ich składu i terminu zbioru. Mat. konf. nauk. nt. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek strączkowo-zbożowych”. AR Poznań, 2 grudnia 1994, 152–156.

Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., Rudziński R., 2004. Wpływ udziału komponentów mieszanek bobiku z pszenicą jarą na plon i zawartość związków chemicznych w biomasie mieszanki. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(3), 1139–1146.

Ceglarek F., Pala J., Brodowski H., Buraczyńska D., 1997. Plonowanie i wartość paszowa mieszanek pszenżyta jarego z łubinem żółtym. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 175, Rolnictwo 65, 61–65.

Faligowska A., Szukała J., 2009. Wpływ terminu zbioru na skład chemiczny i plon zielonki z łubinu białego, żółtego i wąskolistnego. Frag. Agron. 26(2), 26–32.

Gałęzewski L., 2010. Competition between oat and yellow lupine plants in mixtures of these species. Part I. Intensity of competion depending on soil moisture. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(3), 37–44.

Gąsiorowski H., Jankowski S., Kączkowski J., Kołodziejczyk P., Kowalczyk Cz., Michniewicz J., Piasecki M., Ratajczak P., 1994. Żyto. Chemia i technologia. PWRiL, 38–39.

Karadag Y., Bűyűkburc U., 2003. Effects of seed rates on forage production, seed yield and hay quality of annual legume-barley mixtures. Turk. J. Agric. For. 27, 169–174.

Kotecki A., Grzątkowska A., Steihoff-Wrześniewska A., 1997. Ocena przydatności odmian łubinu wąskolistnego do uprawy w mieszankach ze zbożami. Mat. konf. nauk. nt. „Łubin we współczesnym rolnictwie. Łubin – białko – ekologia”. ART Olsztyn, 25–27 czerwca 1997, 261–271.

Kotwica K., Rudnicki F., 2003. Komponowanie mieszanek zbóż z łubinem na gleby lekkie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495, 163–170.

Lithourgidis A.S., Vasilakoglou I.B., Dhima K.V., Dordas C.A., Yiakoulaki M.D., 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Res. 99, 106–113.

Podleśny J., Strobel W., Podleśna A., Kotlarz A., 2010. Wpływ terminu zbioru na plonowanie i skład chemiczny nasion zróżnicowanych odmian łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 550, 121–129.

Wasilewski P., 2006. Żyto jare jako komponent mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych. Mat. konf. nauk. nt. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. AR Poznań, 11–12 maja 2006, 105–106.
Pobierz

Opublikowane : 2015-09-25


MAKAREWICZ, A., PŁAZA, A., GĄSIOROWSKA, B., & CYBULSKA, A. (2015). Zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę. Agronomy Science, 70(3), 71-83. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/575

ARTUR MAKAREWICZ  makarewicz@ap.siedlce.pl
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  Polska
ANNA PŁAZA 
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  Polska
BARBARA GĄSIOROWSKA 
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  Polska
ANNA CYBULSKA 
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.