Wpływ systemu uprawy roli na zmienność zachwaszczenia wybranych odmian pszenicy ozimejAbstrakt

Celem pracy była ocena zmienności zachwaszczenia wybranych odmian pszenicy ozimej w zróżnicowanych warunkach bezpłużnych systemów uprawy roli. Na podstawie analizy log-liniowej można stwierdzić, że systemy uprawy odegrały decydującą rolę w różnicowaniu liczby badanych gatunków chwastów. W warunkach uprawy płużnej pszenica odznaczała się istotnie mniejszym zachwaszczeniem niż na obiektach uprawy uproszczonej. Zastosowanie brony talerzowej przyczyniło się do zmniejszenia liczebności chwastów w porównaniu z uprawą kultywatorem. Analiza log-liniowa i korespondencji wykazała istotny wpływ systemów uprawy roli na zróżnicowaną liczebność 13 gatunków. Chwastami ilościowo dominującymi w warunkach uprawy płużnej były Viola arvensis, Stellaria media i Brassica napus. Zastosowanie brony talerzowej przyczyniło się do zwiększonej liczebności Apera spica-venti, Brassica napus, Viola arvensis, Stellaria media i Capsella bursa-pastoris. Natomiast uprawa bezpłużna przy użyciu kultywatora przyczyniła się do zwiększonego zachwaszczenia gatunkami Brassica napus, Viola arvensis, Geranium pusillum, Stellaria media i Capsella bursa-pastoris.


Słowa kluczowe

zmienność zachwaszczenia; pszenica ozima; odmiany; systemy uprawy roli

Anderson R.L., 2004. Impact of subsurface tillage on weed dymamics in the Central Grein Plains. Weed Tech. 18, 1, 186–192.

Buhler D.D., 2002. Challenges and opportunities for integrated weed management. Weed Sci. 50, 273–280.

Carr P.M., Horsley R.D., Poland W.W., 2003. Tillage and seeding rate effects on wheat cultivars. I Grain production. Crop. Sci. 43, 202–209.

Chokor J.U., Ikuenobe C.E., Akaelu I.A., 2008. The effect of tillage and herbicides (Rimsulfuron and Codal Gold) on weed regeneration. Inter. J. Soil Sci.. 3, 164–168.

Drews S., Neuhoff D., Köpke U., 2009. Weed suppression ability of three winter wheat varieties at different row spacing under organic farming conditions. Weed Res. 49, 5, 526–533.

Dyrektywa PE i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009).

Kaczmarek S., Matysiak K., Kardasz P., 2011. Porównanie efektu stosowania mieszaniny tritosulfuronu z dikambą w pszenicy, jęczmieniu i owsie uprawianych w siewach czystych oraz mieszankach dwugatunkowych. Biul. IHAR 260/261, 163–172.

Krysiak M., Gawroński S.W., Adamczewski K., Kierzek R., 2011. ALS gene mutations in Apera spica venti confer broad – range resistance to herbicides. J. Plant Protection Res. 53, (3), 261–267.

Lemerle D., Gill G.S., Murphy C.E., Walker S.R., Cousens R.D., Mokhtari S., Peltzer S.J., Coleman R., Luckett D.J. 2001. Genetic improvement and agronomy for enhanced wheat competitiveness and weed management. Aust. J. Agric. Res. 52, 527–548.

Mikić M.B., Stipešević B.D., Raspudić E.S., Drezner G.D., Brozović B.Ž., 2011. Influence of soil tillage and weed suppression on winter wheat yield. J. Agri. Scien. 56, 2, 111–119.

Mohammad A.J., Pallut B., 2006. Populationsdynamik der Unkräuter im integrierten und ökologischen Anbau am Beispil des Getreides. Z. für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz Sonderheft. XX, 385–392.

Murphy K.M., Dawson J.C., Jones S.S., 2008. Relationship among phenotypic growth triats, yield and weed suppression in spring wheat landraces and modern cultivars. Field Crops Res. 105, 107–115.

Murphy S.E., Lee E.A., Woodrow L., Seguin P., Kumar J., Rajcan I., Ablett G.R., 2009. Genotype x environment interaction and stability for isoflavone content in soybean. Crop Sci. 49, 1313–1321.

Olsen J., Kristenses L., Weiner J., Griepentrog H.W., 2005. Increased density and spatial uniformity increase weed suppression by spring wheat. Weed Res. 45, 316–321.

Preston Ch., 2004. Herbicide resistance in Leeds endowed by enhanced detoxification: complications for management. Weed Sci. 52 (3), 448–453.

Rasmussen I.A., 2004. The effect of sowing date, stale seedbed, row width and mechanical weed control on weeds and yields of organic winter wheat. Weed Res. 44, 12–20.

Romay M.C., Malvar R.A., Campo L., Alvarez A., Moreno-Gonzàlez J., Ordàs A., Pedro R., 2010. Climatic and genotypic effects for grain yield in maize under stress conditions. Crop Sci. 50, 51–58.

Tryburski J., Rychcik B., Łada M., 2010. Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego na glebie ciężkiej. Fragm. Agron. 27, 1, 186–194.

Vandeleur R.K., Gill G.S., 2004. The impact of plant breeding on the grain yield and competitive ability of wheat in Australia. Aust. J. Agric. Res. 55, 855–861.

Weber R., 2010. Przydatność uprawy konserwującej w rolnictwie zrównoważonym. Monogr. Rozpr. Nauk. 25, 7–72, IUNG Puławy.

Weber R., Gołębiowska H., 2013. Zmienność zachwaszczenia nowych odmian pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 53 (2), 310–315.
Pobierz

Opublikowane : 2013-12-03


WEBER, R., & GOŁĘBIOWSKA, H. (2013). Wpływ systemu uprawy roli na zmienność zachwaszczenia wybranych odmian pszenicy ozimej. Agronomy Science, 68(4), 28-36. Pobrano z https://www.czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/721

RYSZARD WEBER  rweber@iung.pulawy.pl
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  Polska
HANNA GOŁĘBIOWSKA 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.