Wpływ występowania przędziorków (Acari: Tetranychidae) na plon buraka cukrowego w zależności od odmiany


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu występowania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w buraku cukrowym na plon korzeni, zawartość cukru oraz związków melasotwórczych. Ponadto w badaniach uwzględniono także podatność trzech odmian buraka cukrowego: Janusz, Panorama i Silezja na występowanie szkodnika w uprawie. Największy plon korzeni buraka cukrowego (102,0 t·ha-1) uzyskano dla odmiany Panorama. W latach 2015–2016 najwcześniej przędziorka chmielowca stwierdzono na liściach buraka cukrowego odmiany Janusz, najpóźniej na odmianie Panorama. Odmiany Silezja oraz Panorama okazały się odmianami najmniej podatnymi na występowanie i żerowanie przędziorków na uprawie. Żerowanie przędziorków miało istotny wpływ na plonowanie buraków cukrowych.


Słowa kluczowe

burak cukrowy; przędziorek chmielowiec; plon; polaryzacja; związki melasotwórcze

Dzieżyc J. (red.), 1993. Czynniki plonotwórcze – plonowanie roślin. PWN, Warszawa–Wrocław, 475 ss.

EL-Rawy A.M., Shalaby G.A., 2011. Reaction of some sugarbeet varieties to the infestation with some insects and final yield Egypt. J. Agric. Res. 89(4), 1383–1391.

Fiedler Ż., Jakubowska M., 2015. Najpierw przędziorki teraz wciornastki. Przeds. Rol. 9(11), 64–65.

Fiedler Ż., Sosnowska D., Kaniewski R., Władyka-Przybylak M. 2013. Wykorzystanie kompozycji z olejku konopnego do ograniczania liczebności przędziorków (Tetranychidae). Prog. Plant Prot. 53(4), 679–682.

Gacek E.S. (red.), 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych – Burak cukrowy 2016. COBORU, Słupia Wielka, 126, 1–12.

Henderson C.F., McBurnie H.S., 1943. Sampling technique for determining populations of the citrus red mite and its predators. United States Departament of Agriculture Circular 671, 11.

Ismail A.M.A., 2002. Evaluation of some sugarbeet varieties under different nitrogen levels at El-Fayoum, Egypt. J. Appl. Sci. 17(2), 75–85.

Jakubowska M., 2014. Przędziorki – nowym zagrożeniem dla buraków? Burak Cukr. 1, 14–16.

Jakubowska M., Fiedler Ż., 2014. Plantacje buraków zagrożone przez przędziorki. Ważny jest monitoring. Porad. Plant. Buraka Cukr. 2, 53–54.

Jakubowska M., Fiedler Ż., Bocianowski J., 2017. Możliwości wykorzystania akarycydów oraz ich mieszanin do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w uprawach buraka cukrowego – badania laboratoryjne. Prog. Plant Prot. 57(1), 75–81.

Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T., 2017. Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Frag. Agron. 34(2), 18–27.

Legrand G., Wauters A., Muchembled C., Richard-Molard M., 2000. The common yellow spider mite (Tetranychus urticae Koch) (Acari: Tetranychidae) in sugarbeet in Europe: a new problem. 63. IIRB Congress, Interlaken, Switzerland, February 9–10, 2000. Comptes-Rendus des Congres de l’Instytut International de Recherches Betteravieres (Belgium), vol. 63, 245–256.

Märländer B. 1991. Einfluss der Erntezeit. Zuckerrüben-Produktionssteigerung bei Zuckerrüben als Ergebnis der Optimierung von Anbauverfahren Und Sortenwahl sowie durch Züchtungsfort-schritt – Versuch einer Analyse anhand langjähriger Feldversuche in Nordwestdeutschland. Ute Bernhardt-Pätzold Druckerei Und Verlag, Stadthagen, 79–91.

Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z., 2010. Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz. I. Plon i jakość korzeni a technologiczny plon cukru. Frag. Agron. 27(1), 88–97.

Nowak L., 1992. Wpływ opadów i deszczowania na plonowanie roślin okopowych (ziemniaków i buraków cukrowych) w różnych warunkach siedliska. Zesz. Nauk. AR. Wrocław, Rozpr. Nauk. 106.

Palmer M., Casburn C., 1985. Amino nitrogen analyses-factory experiences. Br. Sugar Beet Rev. 53, 73–76.

Stępień A., 2009. Możliwości uprawy i plonowanie buraka cukrowego w warunkach Polski Północno-Wschodniej na tle zachodzących zmian klimatycznych. Annales UMCS, sec. E, 64(4), 107–113.

Stępień A., Pawluczyk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G., 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. Frag. Agron. 27(1), 170–176.

Ulatowska A., Górski D., Piszczek J., 2015. Ocena stanu zagrożenia plantacji buraka cukrowego przez przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w województwie kujawsko-pomorskim. Zagad. Doradz. Rol. 4(82), 125–133.

Wiśniewski W., 1991. Wymagania klimatyczne. Woda. W: Produkcja buraka cukrowego. I. Gutmański (red.). PWRiL, Poznań, 79–83.
Pobierz

Opublikowane : 2018-04-09


JAKUBOWSKA, M., FIEDLER, ŻANETA, BOCIANOWSKI, J., & TORZYŃSKI, K. (2018). Wpływ występowania przędziorków (Acari: Tetranychidae) na plon buraka cukrowego w zależności od odmiany. Agronomy Science, 73(1), 41-50. https://doi.org/10.24326/asx.2018.1.4

MAGDALENA JAKUBOWSKA  m.jakubowska@iorpib.poznan.pl
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy ul. W. Węgorka 20, 60-318 Poznań  Polska
ŻANETA FIEDLER 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy ul. W. Węgorka 20, 60-318 Poznań  Polska
JAN BOCIANOWSKI 
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań  Polska
KAROL TORZYŃSKI 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka 1, 63-022 Słupia Wielka  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.